Základní škola Vítězství
Vítězství
Základní škola Vítězství

Mariánské Lázně

Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím  

1.

Název:

Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace

2.

Důvod a způsob založení:

zřizovatel: Město Mariánské Lázně

Zřizovací listina

3.

Organizační struktura:

odkaz

4.

Kontaktní spojení:

odkaz

4.1

Kontaktní poštovní adresa:

Třída Vítězství 29/28, Mariánské Lázně, 353 01 

4.2

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Třída Vítězství 29/28, Mariánské Lázně, 353 01 

4.3

Úřední hodiny:

odkaz

4.4

Telefonní čísla:

odkaz

4.5

Adresa internetové stránky:

www.zsspec-ml.cz

4.6

Adresa podatelny:

Třída Vítězství 29/28, Mariánské Lázně, 353 01 

4.7

Adresa e-podatelny:

zs.spec.ml@gmail.com

5

Případné platby lze poukázat:

ČSOB a.s., č.ú.: 163 598 668/ 0300

6.

IČ:

477 24 978

7.

DIČ:

nejsme plátcem daně z přidané hodnoty

8.

Dokumenty:

odkaz

8.1

Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina organizace

Školní řád

Systém kázeňských opatření

Vnitřní řád školní družiny

Školní vzdělávací programy

8.2

Rozpočet:

odkaz

9.

Žádosti o informace:

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.

Ústní podání

telefonicky

osobně v kanceláři školy

Písemné podání

prostřednictví formuláře na stránkách školy        odkaz

poštou na adresu školy

elektronicky (email, datová schránka)

Žádosti budou obsahovat následující údaje:

fyzická osoby

předmět žádosti

jméno a příjmení

adresa

telefon, email

způsob vyzvednutí informace (osobně, písemně)

datum a podpis

právnická osoba

předmět žádosti

název subjektu

sídlo

telefon, email

způsob vyzvednutí informace (osobně, písemně)

datum a podpis

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb.:

Žádné informace nebyly požadovány

10.

Příjem žádostí a dalších podání:

Mgr. Luboš Borka - ředitel školy

 

Bc. Marcela Knedlíková - zástupce ředitele

11.

Předpisy

www.zakonyprolidi.cz

11.1

Nejdůležitější právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

11.2

Vydané právní předpisy:

odkaz

12.

Úhrady za poskytování informací

Dle platného sazebníku

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informací:

odkaz

12.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.

13.

Licenční smlouvy                

 

13.1

Vzory licenčních smluv:

Škola neuzavírá licenční smlouvy.

13.2

Výhradní licence:

Škola neposkytuje žádné výhradní licence.

14.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.:

odkaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím